ImitateImitators

Heb 13:7

Remember those who led you, who spoke the word of God to you; and considering the result of their conduct, imitate their faith.

Mnhmoneuete (5720) twn hgoumenwn (5740) umwn, oitinev elalhsan (5656) umin ton logon tou qeou, wn anaqewrountev (5723) thn ekbasin thv anastrofhv mimeisqe (5737) thn pistin

 

1 Cor 4:16

Therefore I exhort you, be imitators of me.

parakalw (5719) oun umav, mimhtai mou ginesqe. (5737

1Cor 11:1

Be imitators of me, just as I also am of Christ.

mimhtai mou ginesqe, (5737) kaqwv kagw Xristou. 

Eph 5:1

Therefore be imitators of God, as beloved children;

ginesqe (5737) oun mimhtai tou qeou, wv tekna agaphta, 

1 Thess 1:6

You also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit,

kai umeiv mimhtai hmwn egenhqhte (5675) kai tou kuriou, decamenoi ton logon en qliyei pollh| meta xarav

1 Thess 2:14

For you, brethren, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea, for you also endured the same sufferings at the hands of your own countrymen, even as they did from the Jews,

umeiv gar mimhtai egenhqhte, (5675) adelfoi, twn ekklhsiwn tou qeou twn ouswn (5752) en th| Ioudaia| en Xristw| Ihsou, oti ta auta epaqete (5627) kai umeiv upo twn idiwn sumfuletwn kaqwv kai autoi upo twn Ioudaiwn, 

Heb 6:12

so that you will not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises.

ina mh nwqroi genhsqe, (5638) mimhtai de twn dia pistewv kai makroqumiav klhronomountwn (5723) tav epaggeliav. 

1 John 1:11

Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. The one who does good is of God; the one who does evil has not seen God.

Agaphte, mh mimou (5737) to kakon alla to agaqon. o agaqopoiwn (5723) ek tou qeou estin; (5748) o kakopoiwn (5723) oux ewraken (5758) ton qeon.