Rev19-10-13

Book of Revelation

Chapter 19 - Read This Chapter

 

 

19:10

Then I fell at his feet to worship him. But he *said to me, "Do not do that; I am a fellow servant of yours and your brethren who hold the testimony of Jesus; worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy."

kai epesa (5627) emprosqen twn podwn autou proskunhsai (5658) autw|. kai legei (5719) moi, Ora (5720) mh; sundoulov sou eimi (5748) kai twn adelfwn sou twn exontwn (5723) thn marturian Ihsou; tw| qew| proskunhson. (5657) h gar marturia Ihsou estin (5748) to pneuma thv profhteiav. 

19:11

And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and He who sat on it is called Faithful and True, and in righteousness He judges and wages war.

Kai eidon (5627) ton ouranon hnew|gmenon, (5772) kai idou (5628) ippov leukov, kai o kaqhmenov (5740) ep' auton [kaloumenov] (5746) pistov kai alhqinov, kai en dikaiosunh| krinei (5719) kai polemei. (5719

19:12

His eyes are a flame of fire, and on His head are many diadems; and He has a name written on Him which no one knows except Himself.

oi de ofqalmoi autou [wv] floc purov, kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla, exwn (5723) onoma gegrammenon (5772) o oudeiv oiden (5758) ei mh autov, 

19:13

He is clothed with a robe dipped in blood, and His name is called The Word of God.

kai peribeblhmenov (5772) imation bebammenon aimati, kai keklhtai (5769) to onoma autou o logov tou qeou.